سوء رفتار و غفلت نسبت به سالمندان

سوء رفتار با سالمندان يکي از اشکال خشونت در جامعه و خانواده است که به صورت عمدي يا غيرعمدي به وسيله اعضاي خانواده، پرستار يا مراقب، و یا حتی از طرف سالمند نسبت به خود انجام می شود و سبب ايجاد آسيب و آزار و اذيت سالمند مي گردد و تاثير بسزايي در کاهش سلامتي…

ادامه مطلب