بررسي ارتباط خودكار آمدي و هوش معنوي مراقبين عضو خانواده سالمندان مبتلا به آلزايمر در شهر تهران

پايان نامه كارشناسي ارشد پرستاري با گرايش مديريت بهداشت جامعه بررسي ارتباط خودكار آمدي و هوش معنوي مراقبين عضو خانواده سالمندان مبتلا به آلزايمر در شهر تهراندانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم پزشكي تهران، دانشكده پرستاري و مامايي استاد راهنما :خانم سيمين اسماعيل پور زنجاني استاد مشاور :خانم سهيلا مشعوف استاد آمار :دكتر محمد فشاركي نگارش…

ادامه مطلب