برنامه ریزی برای آینده ی مراقب

به بچه ها توضيحات لازم را در مورد بيماري آلزایمر بدهيد خانواده: اعضای خانواده مي توانند با گوش دادن به نظرات هم، با يكديگر همدردی نمایند. بايد به خاطر داشت كه هر يك از افراد خانواده با اين مسئله برخورد متفاوت خواهند داشت و هيچكدام از راهها بهتر يا بدتر نيست. دوری گزیدن از دیگران…

ادامه مطلب