نقل مکان فرد مبتلا به دمانس به منزل مراقبت کننده

نقل مکان فرد مبتلا به دمانس به منزل مراقبت کننده نوعی تغییر در فرد مبتلا است که باید با برنامه ریزی خاصی صورت پذیرد. در مورد تغييراتي كه با آمدن بيمار در زندگي شما ايجاد خواهد شد، يك ارزيابي دقيق داشته باشيد و قبل از اين نقل مكان در مورد منابع مالي، عاطفي و حمايتي…

ادامه مطلب