عوامل خطر دمانس

مشخصه های زندگی هر فرد مانند سبک زئدگی، محیط زیست و ژنتیک می توانند عوامل خطر ابتلا به دمانس را افزایش دهند. از طرف دیگر نیز نبود این خطرات موجب نمی شود تا فرد از ابتلا ایمن بماند. عوامل خطر خود به خود علت بیماری نیستند بلکه عوامل خطر احتمال ابتلا را بالا می برند…

ادامه مطلب