بچه ها و دمانس

نوجوانان ممكن است به دليل رفتارهاي « عجيب » فرد مبتلا و عدم تمايلش براي آوردن دوستان آنان به منزل و تنفر از درخواست هاي او از شما آزرده شوند. نوجوانان همچنين مي توانند به طور فوق العاده اي دلسوز، حمايتگر، مسئوليت پذير و نوع دوست باشند و همانند شما احساسات مختلفي را تجربه نمايند.…

ادامه مطلب