تعهد کشورهای جی 20 در بیانیه اوکایاما

21 اکتبر 2019 – 30 مهر 1398 سال 2019، از منظر انجمن جهانی آلزایمر، سال بسیار مهمی تلقی می شود زیرا در اوائل سال در نشست ازاکا، کشورهای جی 20 دمانس را در دستورکار خود بررسی کردند و طی چند روز گذشته نیز مدیرعامل انجمن جهانی آلزایمر خانم پاولا باربرینو و خانم نوریو واشیزو از…

ادامه مطلب