پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

بررسی اثر بخشی ورزش هوازی روی کارکرد های عصب روانشناختی افراد مبتلا به بیماری آلزایمر

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

دانشکده روانشناسی و علوم تربییتی، گروه روانشناسی

استاد راهنما:دکتر دکتر آنیتا باغداساریانس

استاد مشاور: دکتر فاطمه محمدیان رسنانی

پژوهشگر: زهرا سیفی

تابستان1395

چکیده:

بیماری آلزایمر یکی از شایع ترین بیماری های تحلیل برنده و پیش رونده سلول های مغزی است که با آسیب های شناختی همراه است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ورزش هوازی در کارکرد های عصب روانشناختی افراد مبتلا به بیماری آلزایمر بود. بدین منظور  طی یک پژوهش شبه آزمایشی با گروه کنترل، 14 نفر از افراد مبتلا به بیماری آلزایمر عضو انجمن آلزایمر ایران به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 7 نفری گماشته شدند. قبل از مداخله، شدت بیماری مددجویان با استفاده از آزمون FAST و MMSE و میزان آتروفی هیپوکامپ بر اساس Brain MRI سنجیده شد. هر دو گروه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون با آزمون های MMSE و MOCA مورد سنجش قرار گرفتند. گروه آزمایش در برنامه ورزشی با دوچرخه ثابت، به مدت 3 ماه، دو جلسه در هفته و هر جلسه 45 دقیقه شرکت کردند و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. نتایج تحلیل  کوواریانس نشان داد که نمرات پس آزمون عملکرد عصب روان شناختی افراد مبتلا به بیماری آلزایمر  در گروه آزمایش  به طور معناداری بالاتر از گروه کنترل است . بنابراین، به نظر می رسد برنامه ورزش هوازی می تواند در بهبود کارکرد های عصب روان شناختی این بیماران موثر باشد.

واژه های کلیدی: آلزایمر، ورزش هوازی، کارکرد های عصب روان شناختی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر