پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

بررسی ارتباط درک از انگ و سلامت معنوی در مراقبین خانوادگی افراد مبتلا به بیماری آلزایمر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشکده پرستاری مامایی

استاد راهنما: دکتر الهام نواب

استاد مشاور: دکتر رضا نگارنده

پژوهشگر: بهجت رحیمی

بهار 1395

چکیده:

عنوان: بررسی ارتباط درک از انگ و سلامت معنوی در مراقبین خانوادگی افراد مبتلا به بیماری آلزایمر زمینه و هدف: پیر شدن جمعیت یک پدیده جهانی است که با افزایش احتمال بیماری های مزمن همچون آلزایمر همراه است. بسیاری از این بیماران نیازمند مراقبت و توجه از طرف اعضاء دائمی خانواده خود می باشند. مراقبت از افراد مبتلا به بیماری آلزایمر بسیاری از جنبه های زندگی مراقبین را تحت تاثیر قرار می دهد و اثرات مثبت و منفی زیادی بر این افراد دارد. از جمله مهمترین عوامل موثر در این باب درک از انگ و سلامت معنوی در این افراد است. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی (همبستگی- توصیفی) تعداد200 مراقب خانوادگی افراد مبتلا به آلزایمر به روش نمونه گیری در دسترس و با کسب رضایتنامه کتبی در این مطالعه شرکت کردند. جهت جمع آوری اطلاعات از فرم اطلاعات زمینه ای و نیز پرسشنامه درک از انگ Stigma Impact Scale و پرسشنامه سلامت معنوی الیسون و پالوتزین با روایی و پایایی قابل قبول استفاده گردید. داده ها با استفاده نرم افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از آمار توصیفی و آزمون های موردی t مستقل، آنالیز واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز و گرسیون جهت رسیدن به اهداف و پاسخ به سوالات پژوهش استفاده شد (در سطح معناداری(p<0.05 یافته ها: نتایج نشان داد که در 5/96 درصد از مراقبین خانواده افراد مبتلا به بیماری آلزایمر میانگین نمره درک از انگ (62/7±42/36) که نشان دهنده درک از انگ پایین در مراقبین بود. هم چنین سلامت معنوی اکثر نمونه های پژوهش در سطح متوسط به بالا بود و میانگین نمره سلامت معنوی آن ها هم در سطح (82/10±92/84) بود که نشان دهنده سطح مطلوب سلامت معنوی در مراقبین بود. همچنین یافته های حاکی از وجود ارتباط آماری معنی دار و معکوس بین درک از انگ و سلامت معنوی در مراقبین بود. با افزایش سلامت معنوی درک از انگ کاهش می یابد و برعکس. نتیجه گیری: با توجه به ارتباط آماری معنی دار و معکوس بین درک از انگ و سلامت معنوی، این نتایج می تواند در طراحی برنامه های آموزشی و مداخلاتی مناسب جهت برطرف سازی ابهامات و کاستهای شناختی که سبب ایجاد احساس انگ در میان مراقبین می شود موثر باشد و به ارتقاء سلامت معنوی مراقبین کمک کند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر