پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مدیریت روانپرستاری

بررسی تاثیر مراقبت معنوی گروهی بر فشار مراقبتی و کیفیت زندگی مراقبین خانگی سالمندان مبتلا به آلزایمر

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه آموزشی پرستاری

نگارنده: بهروز مهدوی

استاد راهنما: دکتر مسعود فلاحی خشکتاب

اساتید مشاور: دکتر فرحناز محمدی – دکتر محمدعلی حسینی

دی 1393

شماره ثبت : 303-500

چکیده :

زمینه و هدف : مراقبت از بیماران مبتلا به آلزایمر از سخت ترین، صدمه زننده ترین و چالش برانگیزترین نوع مراقبت است و مراقب را در معرض سطوح بالای فشار مراقبتی قرار می دهد و همچنین فشار مراقبتی منجر به کاهش کیفیت زندگی در مراقبین می شود. از این رو این تحقیق با هدف بررسی تاثیر مراقبت معنوی بر فشار مراقبتی و کیفیت زندگی مراقبین خانگی سالمندان مبتلا به آلزایمر طراحی و اجرا گردید.

روش : این پژوهش از نوع نیمه تجربی سه گروهی می باشد. تعداد 100 نفر از مراقبین به روش در دسترس و با توجه به معیارهای ورود انتخاب شده و از طریق بلوک بندی تصادفی به سه گروه مداخله، شاهد1 و شاهد2 تقسیم شدند. برای گروه مداخله مراقبت معنوی گروهی در 5 جلسه ی هفتگی 45 تا 60 دقیقه ای اجرا شد. گروه شاهد 1 بدون مداخله خاصی، در جلسات گروهی شرکت کردند. داده ها از طریق پرسشنامه دموگرافیک، سنجش فشارمراقبتی (Robinson caregiver strain index 1983) و کیفیت زندگی مراقبین (Caregiver’s QOL Scale) قبل و پس از پایان مداخله جمع آوری و با استفاده از آزمون های کای دو و دقیق فیشر، تحلیل واریانس یک طرفه و کروسکال والیس، t زوجی، ویلکاکسون و تحلیل کوواریانس در سطح معناداری 0/05 تحلیل شدند.

یافته ها: در مقایسه نتایج سه گروه مداخله، شاهد1 و شاهد2 نشان داده شد که در گروه مداخله، مقایسه میانگین فشار مراقبتی مراقبین در پس آزمون به طور معناداری کمتر از پیش آزمون بوده (p>0/001) و نشان دهنده کاهش میزان فشار مراقبتی مراقبین در پس آزمون می باشد. میانگین نمرات کیفیت زندگی مراقبین در پس آزمون به طور معناداری بیشتر از پیش آزمون بوده (p<0/001) که نشان دهنده افزایش میزان کیفیت زندگی در پس آزمون می باشد. تحلیل کوواریانس به طور معناداری تغییر فشار مراقبتی و کیفیت زندگی را ناشی از مداخله نشان داد.

نتیجه گیری: با توجه به این مطالعه می توان گفت که مراقبت معنوی می تواند باعث کاهش فشار مراقبتی و بهبود کیفیت زندگی مراقبین خانگی سالمندان مبتلا به آلزایمر شود، و کاربرد آن برای مراقبین بیماران مبتلا به آلزایمر پیشنهاد می شود.

کلید واژه : مراقبت معنوی، فشار مراقبتی، کیفیت زندگی، مراقبین خانگی، آلزایمر

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر