پایاننامه کارشناسی ارشد - کاردرمانی

ترجمه و بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی شده مقیاس ارزیابی ناتوانی در دمانس

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران – دانشکده علوم توانبخشی

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر افسون حسنی مهربان

اساتید مشاور: سرکار خانم دکتر ملاحت اکبر فهیمی ، سرکار خانم دکتر فاطمه محمدیان

نگارنده: حمید سلطانی زنگبار

زمستان 1395

حق استفاده از مفاد پایان نامه برای دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن آلزایمر ایران محفوظ است

چکیده:

هدف: یکی از رایج ترین ابزاری که جهت نجش ناتوانی های افراد مبتلا به دمانس در حیطه فعالیت های روزمره زندگی استفاده می شود عبارت است از مقیاس ارزیابی ناتوانی در دمانس (DAD) که تا به الان نسخه فارسی آن موجود نبوده و هیچ روایی و پایایی برای آن در جامعه ایرانی صورت نگرفته است. هدف از انجام این مطالعه دستیابی به نسخه فارسی مقیاس DAD جهت ارزیابی ناتوانی های عملکردی در افراد مبتلا به دمانس نوع الزایمر در حیطه فعالیت های روزمره زندگی است. روش: پس از کسب اجازه از سازنده مقیاس نسخه انگلیسی مقیاس بر اساس رویکرد IQQLA به نسخه فارسی ترجمه گردید، سپس با مراجعه به انجمن آلزایمر ایران ، 112 نفر از بیماران جهت انجام مطالعه انتخاب شدند که 62 نفر از آنها مرد بودند. بیمارانی که برای مطالعه انتخاب شدند مراجعانی بودند که حتی الامکان بیماری مداخله کننده ای غیر از آلزایمر نداشتند. جهت بررسی وضوح و ضرورت آیتم های ترجمه شده از متدCVI و CVR استفاده گردید. برای بررسی پایایی آزمون از شیوه آزمون – بازآموزی پس از دو هفته و پایایی بین آزمونگران استفاده شد. همسانی درونی آیتم ها نیز با ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد و بررسی روایی سازه با استفاده از مقیاس FAST انجام گرفت. یافته ها : آلفای کرونباخ برای مقیاس بسیار خوب (Cronbach’s α=0.78) و پایایی بین آزمونگران و پایایی بین آزمون اول و دوم عالی بود(ICC=0.99) . برای بررسی روایی سازه از آزمون پیرسون استفاده شد که همبستگی عالی بین DAD و آزمون FAST وجود داشت. نتیجه گیری : نسخه فارسی مقیاس ارزیابی ناتوانی در دمانس در طی مطالعه انجام شده از روایی و پایایی بسیار مطلوبی برخوردار می باشد و می تواند به عنوان یک ابزار مناسب جهت ارزیابی بالینی ناتوانی های عملکردی افراد مبتلا به آلزایمر در حیطه فعالیت های روزمره زندگی مورد استفاده قرار گیرد. کلمات کلیدی: نرجمه- روایی و پایایی- مفیاس ارزیابی ناتوانی در دمانس

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر