بین المللیانجمن جهانی آلزایمر

دمانس و اثرات جهانی ناشی از آن ، گزارشی از انجمن جهانی آلزایمر

مقدمه:

انجمن جهانی آلزایمر، با روش بازنگری منظم، گزارش جهانی ۲۰۱۵ شامل پیش بینی های جدید درمورد آمار شیوع و هزینه جهانی بیماری می شود را منتشر کرده است. همچنین، این گزارش روندمنفی ومثبت شواهدآمار شیوع بیماریرا بررسی نموده است.

درحال حاضرحدود ۹۰۰ میلیون نفر بالای سن ۶۰ سال در جهان زندگی می کنند.

پیش بینی می شود بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۵۰، شمارافراد سالمند درجهان رشد خواهد داشت که%۵۶ در کشورهای ثروتمند،%۱۳۸ کشورهای با درآمد متوسطبالا، ۱۸۵% کشور های با درآمد متوسط پایین و%۲۳۹ کشورهای با درآمد کم، را شامل می شود. که افزایش امید به زندگی رشد این ارقام راتسریع می نمایدواین افزایش،به شیوع بیماری های مزمن مانند دمانس ارتباط دارد.

شیوع دمانس در جهان

تخمین زده می شود که8/46 میلیون نفر درسال ۲۰۱۵در جهان با دمانس زندگی می کنند. که این رقم هر۲۰ سال، دو برابرمی شود، بطوری که درسال۲۰۳۰ به 7/74 میلیون نفر و درسال۲۰۵۰ به5/131 بالغ خواهد شد. پیش بینی جدید %۱۳ -%۱۲ بیشتر از پیش بینی گزارش انجمن جهانی در سال ۲۰۰۹ می باشد.

پیش بینی آمارمنطقه ای دمانس برای ۶۰ سال به بالا بین 6/4 % در اروپای مرکزی تا 7/8% در شمال آفریقا وخاور میانه قرار دارد وآماربرای دیگر نقاط بین 6/5 % تا 6/7 %برآورد می شود. درمقایسه با پیش بینی های گزارش ۲۰۰۹، برآورد جدید برای آسیای شرقی وآفریقا افزایش نشان می دهد.

براساسطبقه بندی جاری بانک جهانی،%۵۸افراد مبتلا به دمانس در کشورهای با درآمد کم ومتوسط زندگی می کنندو پیش بینی میشود که این آمارتا سال ۳۰ ۲۰ به %۶۳ و تا سال ۲۰۵۰ به %۶۸ برسد.

میزان شیوع دمانس در جهان

پیش بینی ما برای سال ۲۰۱۵ بیش از ۹/۹ میلیون نفر درسال است به این معنی که هر2/3ثانیه یک نفر درجهان به دمانس مبتلا می شود. این رقم%۳۰ از پیش بینی ما در سال۲۰۱۰ وهمچنین گزارش۲۰۱۲ سازمان بهداشت جهانی باموضوع”دمانس اولویت جهانی” بیشتر است.

آمارجدید پراکندگی منطقه ای ابتلاء به دمانس9/4میلیون نفر در آسیا(%۴۹ کل )، 5/2 میلیوندر اروپا (%۲۵کل) ، 7/1 میلیون در قاره امریکا (%۱۸کل)و08/. میلیون در آفریقا(%۸کل) محاسبه شده است. در مقایسه با برآورد های۲۰۱۲، این ارقام افزایش نسبی شیوع را درآسیا، قاره امریکا وآفریقا نشان می دهد درحالیکه در اروپا شیوع کاهش داشته است.

شیوع دمانس با افزایش سن بطور تصاعدی بالا می رود و با هر 3/6 سال افزایش سن بین 9/3 سال در هر ۱۰۰۰ نفر،(سن ۶۴-۶۰ سال)و بالای 90 سال تا 8/104 در هر ۱۰۰۰ نفر،یعنی ابتلای به بیماری دو برابر افزایش می یابد.

هزینه دمانس در جهان

برای محاسبه هزینه اجتماعی- اقتصادی دمانس در گزارش ۲۰۱۵ از همان رویکرد گزارش جهانی ۲۰۱۰ استفاده شده است. به این معنا که برای هر کشور هزینه یک فرد مبتلا محاسبه و بر تعداد افرادی که تخمین زده می شود در ان کشور با دمانس زندگی می کنند ضرب می گردد. هزینه برای هر نفربه سه بخش تقسیم می گردد: هزینه های مستقیم پزشکی، هزینه های مستقیم مراقبت اجتماعی (هزینه های مراقبت حرفه ای، خانه های سالمند ی ومراکز مراقبتی ) و هزینه های مراقبت غیر حرفه ای.

در سال ۲۰۱۵، هزینه های جهانی دمانس از ۶۰۴ میلیارد دلار به ۸۱۸ میلیارد دلار یعنی 4/35% افزایش داشته است. برآورد اخیر ما ۸۱۸ میلیارد دلارنشانگر 09/1% تولید ناخالص جهانی و از برآورد سال ۲۰۱۰ ما 1/1% بیشتر است. اگر هزینه های مراقبت غیر حرفه ای را در نظر نگیریم ، کل هزینه های مستقیم شامل 65/. % تولید نا خالص جهانی می شود. برآورد هزینه ها برای همه نقاط جهان بخصو ص در آفریقا و شرق آسیا ( به دلیل افزایش شیوع)افزایش نشان می دهد.

هزینه های سه بخش (هزینه های مستقیم پزشکی، مراقبت حرفه ای و غیر حرفه ای) تغییر چشمگیری نداشته است. هزینه های مستقیم پزشکی تقریبا %۲۰ هزینه های جهانی دمانس ، هزینه های مستقیم مراقبت اجتماعی و هزینه های مراقبت غیر حرفه ای هر کدام به تنهایی حدود %۴۰ را تشکیل می دهند. بیشترین مراقبت غیر حرفه ای در مناطق آفریقا و کمترین درامریکا ی شمالی ، اروپای غربی و بخش هائی ازامریکای جنوبی و بالعکس کمترین هزینه برای مراقبت حرفه ای در آفریقامی باشد.

روند شیوع و میزان شیوع دمانس درجهان

در حال حاضر،بیشتر پیش بینی های آینده شیوع دمانس حاکی از آنست که تغییری درروند سن و یا جنسیت خاصی ایجاد نخواهدشد فقط جمیعت سالمندی است که موجب این افزایش می گردد. می توان گفت که شیوع هر بیمارینتیجه میزان بروز و میانگین زمان بیماری است. هرتغییر دریک یا هر دوی این شاخص ها می تواند منتج به تغییراتی در سن شیوع گردد.

نباید انتظار داشت که روند در تمام نقاط جهان حتی در یک کشور یکنواخت باشد. روند تغییرات در میزان ابتلاء به بیماری های قلبی –عروقی ، چاقی، قند و سرطان این تجربه را به دست داده است. بهبود بهداشت عمومی ، دسترسی به خدمات بهداشتی ، تقویت نظام های بهداشتی وخدماتی در جهت غربالگری، درمان و کنترل می تواند موجب تغییرات قابل ملاحظه ای در روند ابتلاء بیماری های مزمن گردد.

نتایج مطالعات فعلی (بیشتر آنها در کشورهای ثروتمند انجام شده) متناقض است و به همین دلیل نمیتوان به یک نتیجه گیری محکم دست یافت. تحقیقاتی که از روش های یکنواخت جهت برآورد شیوع دمانس، میزان بروز و مرگ و میر در دراز مدت استفاده می کنند ارزشمند هستندوباید به آنها بیشتر توجه داشت .

پیشنهادات

در این گزارش پیشنهادات انجمن جهانی آلزایمر عبارتند از:کاهش علائم خطر دمانس با اهداف و شاخص های مشخص باید در اولویت کار سازمان بهداشت جهانی قرار گیرد؛ افزایش سرمایه گذاری در تحقیقات دمانس با در نظر گرفتن هزینه های اجتماعی آن و این سرمایه گذاری باید بطور مسا وی در بخش های درمان، پیشگیری، مراقبت و بهبوداعمال گردد.تحقیقات اپیدمیولوژی درآسیای مرکزی، اروپای شرقی، جنوب آمریکای جنوبی ، آفریقای شرقی و جنوب صحرای آفریقا بسیار پراکنده بوده است .

انجمن جهانی آلزایمر از تمام کشور های جهان می خواهد تا راهکار کشور های جی ۷ ” مقابله با دمانس “و راهکار سازمان بهداشت جهانی ” اقدامات جهانی برای مبارزه با دمانس “ را اجرائی نمایند.

منبع: انجمن جهانی آلزایمر
مترجم : فرانه فرین

مسئول روابط بین الملل انجمن آلزایمر ایران

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر