پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي

مقايسه سطح سلامت عمومي و عزت نفس زنان سالمند آموزش‌ديده در انجمن آلزايمر ايران و ديگران

دانشگاه پيام نور استان تهران

استاد راهنما:  جناب آقاي دكتر محمود اكرامي

استاد مشاور: جناب آقاي دكتر محمدرضا سرمدي

پژوهشگر: اعظم ميرحاج

آذر 1392

چكيده:

سلامت سالمندان يك مساله بهداشتي مهم است و برنامه‌هاي ارتقادهنده آنان بايد به عنوان يك اولويت در جامعه مورد توجه قرار گيرد.

اصولا” هر جامعه‌اي از گروههاي سني مختلفي تشكيل شده كه هر كدام با توجه به وضعيت سلامت جسمي و رواني خويش، سلامت كلي جامعه را رقم مي‌زنند. در اين راستا سالمندان ( افراد بالاي 60 سال) بويژه زنان به عنوان قشر آسيب‌پذير جامعه هميشه مورد بحث بوده‌اند؛ چون با افزايش سن در معرض تهديدات بالقوه‌اي نظير افزايش ابتلا به بيماريهاي مزمن، تنهايي، انزوا و عدم برخورداري از حمايت اجتماعي هستند.

بنابراين با توجه به آمارهاي موجود و پيش‌بيني افزايش جمعيت سالمندي در سالهاي آتي و نيز بروز مسائل و مشكلات خاص اين دوران؛ تعيين و معرفي راهكارهاي موثر در حفظ و ارتقاي سلامت جسمي- رواني سالمندان براي پيشگيري از عوارض فردي، خانوادگي و اجتماعي ضروري است. در اين راستا انجمن آلزايمر ايران با اجراي برنامه‌هاي آموزشي و توانمندسازي سعي نموده است به اين مهم دست يابد.

پژوهش حاضر در زمينه مقايسه سلامت عمومي و عزت نفس زنان سالمند آموزش ديده در انجمن آلزايمر ايران و ديگران انجام گرفته است. نمونه آماري 40 نفر است كه از اين تعداد 20 نفر زنان سالمندي كه مدت 6 ماه عضو طرح حساس انجمن و آموزش ديده و 20 نفر هم از خارج انجمن به روش جور كردن گروه همتا انتخاب شده‌اند. روش تحقيق پس رويدادي بوده و جهت جمع‌آوري اطلاعات از پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ و عزت نفس كوپراسميت استفاده شده كه از روايي كافي برخوردار است.

اعتبار ابزارهاي پژوهش نيز با استفاده از آلفاي كرونباخ به ترتيب 0/9073 و 0/8475 برآورد گرديد. اين پژوهش پرسش‌هايي را مورد سنجش قرار داده است. بر پايه يافته يكم و دوم پژوهش با استفاده از مدل t تك نمونه‌اي ميزان سلامت عمومي و عزت نفس در جامعه زنان سالمند در حد بالا ارزيابي گرديد. يافته سوم و چهارم پژوهش بر اساس مدل t مستقل نشان داد كه ميزان هر دو متغيير در زنان سالمند عضو انجمن (آموزش ديده) از زنان سالمند غير عضو (آموزش نديده) بيشترست (سطح معناداري 0/001 يافته پنجم با استفاده از مدل رگرسيون خطي همزمان  نشان داد سلامت عمومي با عزت نفس زنان سالمند رابطه دارد.

يافته ششم بر اساس مدل همخواني مجذوركاي مشخص كرد عزت نفس و سلامت عمومي زنان سالمند با ويژگي‌هاي فردي (ميزان تحصيلات، وضعيت تاهل، موقعيت شغلي، وضعيت اقتصادي، شرايط سلامتي) آنان رابطه ندارد.

كليد واژه: سلامت عمومي- عزت نفس- زنان سالمند- آموزش ديده- انجمن آلزايمر ايران

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر