اثربخشی گروه درمانی وجودی بر کاهش اضطراب مرضی مرگ در سالمندان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گروه مشاورهاثربخشی گروه درمانی وجودی بر کاهش اضطراب مرضی مرگ در سالمندانپژوهشگر: عباس موزیری استاد راهنما: دکتر بهمن بهمنی استاد مشاور : دکتر علی محمد نظری استاد مشاور آمار : دکتر اکبر بیگلریان شماره ثبت : 228-3000 شهریور 1392 چکیده : مقدمه :…

ادامه مطلب