ارث، ژن و دمانس

ارث، ژن و دمانس ، عامل اصلی وراثت, DNA (مجموعه ای از ژنها) است که بصورت زنجیره ای روی کروموزمها قرار دارند و اطلاعات وراثتی را از والدین به فرزندان منتقل می کنند. اگر DNA را همانند حروف الفبا در نظر بگیریم، ژنها مانند کلماتند. این کلمات در بدن ما معانی زیست شناختی دارند. برخی…

ادامه مطلب