گزارش انجمن جهانی آلزایمر در سال 2021

گزارش انجمن جهانی آلزایمر در سال 2021

گزارش جهانی بیماری آلزایمر حاکی از آن است که بیش از 41 میلیون مورد دمانس در جهان بدون دریافت تشخیص زندگی می کنند، هم چنین این گزارش می گوید: 75% تمام موارد دمانس بدون دریافت تشخیص به زندگی ادامه می دهند و 90% از این افراد در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط ساکن…

ادامه مطلب
جلسه مجازی با مسئولین سازمان بهداشت جهانی

برگزاری جلسه مجازی با مسئولین سازمان بهداشت جهانی

26 آبان 1400 به گزارش روابط عمومی انجمن دمانس و آلزایمر ایران، روز چهارشنبه 26 آبان 1400 جلسه ای مجازی با حضور مسئولین سازمان بهداشت جهانی برگزار گردید. در این جلسه آقای دکتر رنجبر و خانم دکتر امینی از سازمان بهداشت جهانی و معصومه صالحی، مدیرعامل و فرانه فرین، مسئول روابط بین الملل انجمن حضور…

ادامه مطلب