بیماری فرد مراقب

بیماری فرد مراقب به دنبال افسردگی و خستگی ایجاد می شود. هنگامی که فرد دیگری به مراقبت شما نیاز دارد بیماری شما می تواند مشکلی جدی باشد. از خود بپرسید؛ اگر شما بیمار شوید چه کسی از فرد مبتلا مراقبت خواهد کرد؟ نکات مفید: تا جایی که می توانید اقداماتی را جهت کاهش خستگی انجام…

ادامه مطلب