بچه ها و دمانس

نوجوانان ممكن است به دليل رفتارهاي « عجيب » فرد مبتلا و عدم تمايلش براي آوردن دوستان آنان به منزل و تنفر از درخواست هاي او از شما آزرده شوند. نوجوانان همچنين مي توانند به طور فوق العاده اي دلسوز، حمايتگر، مسئوليت پذير و نوع دوست باشند و همانند شما احساسات مختلفي را تجربه نمايند.…

ادامه مطلب

ارتباط نوجوانان با فرد مبتلا به دمانس

مطمئن باشيد كه نوجوانتان، ماهيت بيماري و آنچه را كه در جريان است به خوبي درك مي كند. در مورد آنچه كه اتفاق مي افتد با او صادق باشید. توضيحاتي كه به آرامي و ملايمت داده مي شوند كمك بسيار بزرگي خواهد كرد. نوجوان را در گفتگوهاي خانوادگي، گروه ها و جلساتي كه با كارشناسان…

ادامه مطلب

نوجوانان و ارتباط با فرد مبتلا به دمانس

مطمئن باشيد كه نوجوانتان، ماهيت بيماري و آنچه را كه در جريان است به خوبي درك مي كند. در مورد آنچه كه اتفاق مي افتد با او صادق باشید. توضيحاتي كه به آرامي و ملايمت داده مي شوند كمك بسيار بزرگي خواهد كرد. نوجوان را در گفتگوهاي خانوادگي، گروه ها و جلساتي كه با كارشناسان…

ادامه مطلب