null

پوستر ماه جهانی - 1402

برای دانلود فایل کلیک کنید

null

پوستر ماه جهانی - 1401

برای دانلود فایل کلیک کنید

null

پوستر ماه جهانی - 1400

برای دانلود فایل کلیک کنید

null

پوستر ماه جهانی - 1399

برای دانلود فایل کلیک کنید

null

پوستر ماه جهانی - 1398

برای دانلود فایل کلیک کنید

null

پوستر ماه جهانی - 1397

برای دانلود فایل کلیک کنید

null

پوستر ماه جهانی - 1397

برای دانلود فایل کلیک کنید

null

پوستر ماه جهانی - 1397

برای دانلود فایل کلیک کنید

null

پوستر ماه جهانی - 1397

برای دانلود فایل کلیک کنید

null

پوستر ماه جهانی - 1396

برای دانلود فایل کلیک کنید

null

پوستر ماه جهانی - 1395

برای دانلود فایل کلیک کنید

null

پوستر ماه جهانی - 1394

برای دانلود فایل کلیک کنید

null

پوستر ماه جهانی - 1393

برای دانلود فایل کلیک کنید

null

پوستر ماه جهانی - 1392

برای دانلود فایل کلیک کنید

null

پوستر ماه جهانی - 1391

برای دانلود فایل کلیک کنید

null

نقشه-راه-فعالیت-های-انجمن

برای دانلود فایل کلیک کنید

null

12 عامل خطر

برای دانلود فایل کلیک کنید

null

ا10 علامت هشدار-1400-

برای دانلود فایل کلیک کنید

null

10 علامت هشدار

برای دانلود فایل کلیک کنید

null

طرح آموزش سفیران انجمن دمانس و آلزایمر ایران-مجارستان-انگلیسی

برای دانلود فایل کلیک کنید

null

طرح آموزش سفیران انجمن دمانس و آلزایمر ایران-مجارستان

برای دانلود فایل کلیک کنید

null

تست تشخیصی

برای دانلود فایل کلیک کنید

null

MRDR

برای دانلود فایل کلیک کنید