فعالیت ها

درباره دمانس و بیماری آلزایمر
تشخیص، درمان ، مراقبت ، حمایت
آموزش و پژوهش
تعامل با انجمن های آلزایمر استان ها
دوستداران افراد مبتلا به دمانس
مشارکت در فعالیت های ما

آخرین اخبار

دوره سالمندیاری با گرایش دمانس و بیماری آلزایمر

مراقبت از سالمند به صورت حرفه ای
24  مرداد  1399

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر در مورد شما صدق می کند؟