افتخارات انجمن دمانس و آلزایمر ایران در سطح جهانی

 • عضویت در انجمن جهانی آلزایمر (موقت) ۱۳۸۳ (دائمی) ۱۳۸۵
 • دریافت گواهی نامه های بین المللی درجه ۱ و۲ از بنیاد مت لایف و انجمن جهانی جهت آموزش کودکان پایه پنجم دبستان و نقاشی کشوری کودکان در مورد سالمندان
 • کسب ۱ کرسی در کمیته علمی انجمن جهانی در سال ۱۳۸۸
 • سرکار خانم فرانه فرین مدیر روابط عمومی بین المللی انجمن
 • کسب ۱ کرسی در کمیته علمی انجمن جهانی در سال ۱۳۹۱
 • -سرکار خانم دکترمریم نوروزیان عضو کمیته علمی انجمن
 • کسب ۱ کرسی در کمیته علمی انجمن جهانی در سال ۱۳۹۸
 • -جناب آقای دکتر فرشاد شریفی عضو کمیته علمی انجمن
 • عضویت در کمیته انتخابات هیئت مدیره انجمن جهانی (سرکار خانم فرانه فرین) سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۸
 • عضویت در هیئت مدیره اصلی انجمن جهانی آلزایمر طی ۲ دوره از سال ۱۳۹۰ تا سال۱۴۰۰ (سرکار خانم فرانه فرین)
 • انتخاب آقای دکتر محمد اربابی عضو کمیته علمی انجمن به عنوان عضوکمیته علمی کنفرانس انجمن جهانی آلزایمر در سال ۱۳۹۸ (۲۰۲۰)
 • پذیرش ارسال مقالات متعدد در کنفرانس های جهانی و منطقه ای آلزایمر از سال ۱۳۸۶ تاکنون