آیا برای اولین بار این فرم را پر می کنید؟
اطلاعات فردی(ضروری)
جنسیت(ضروری)
MM slash DD slash YYYY
رشته تحصیلی
مدرک
زمان همکاری(ضروری)
سایر
شما می توانید در هر مکانی به فعالیت های داوطلبانه خود اهتمام ورزید.
در این بخش متخصصین علوم پزشکی و پیراپزشکی و افرادی با مدرک کارشناسی و بالاتر در گروه علوم پزشکی می توانند حضور داشته باشند
در این بخش متخصصین علوم پزشکی و پیراپزشکی و کارشناسان مرتبط (روانشناسی بالینی، مددکاری اجتماعی و...) می توانند حضور داشته باشند.
در این بخش افرادی که دارای مهارت های فنی و تخصصی غیر پزشکی می توانند همکاری داشته باشند.
در این بخش افرادی که توانایی انجام امور اداری و مالی را داشته باشند می توانند شرکت نمایند.
در این بخش داوطلبین در برنامه های جذب کمک های مالی می توانند شرکت نمایند.
همکاری در این بخش حالت همگانی داشته و نیاز به تخصص خاصی نمی باشد.