سالمند آزاری یا غفلت

آیا می دانید سالمند آزاری یا غفلت به چه مواردی گفته می شود؟ سالمند آزاری یا غفلت به مواردی گفته می شود که دانسته،عمدی و یا ازطریق غفلت مراقب یا افراد دیگر، سالمند آسیب پذیر را مورد آزار و اذیت و یا تهدید قراردهند. افراد مبتلا به دمانس ممکن است به دلیل شرایط خاص شامل…

ادامه مطلب