اصل تمركز زدايي و انحراف توجه

گاهی با قفل شدن تمركز و توجه بيمار بر يك عبارت يا يك عمل و تكرار مكرر آن يا تمركز و توجه بر يك فكر و ايده توأم با هذيان و اصرار بر آن، بيمار يا اطرافيانش خسته و آزرده مي شوند. يكي از روشهاي مقابله با چنين علائمي انحراف توجه بيمار از آن موضوع…

ادامه مطلب