بررسی ارتباط بارداری با بیماری آلزایمر

پايان نامه برای دریافت درجه دکترای حرفه ای پزشکی (M.D)بررسی ارتباط بارداری با بیماری آلزایمر (با رویکرد مطالعه تاثیر دراز مدت پدیده میکروشیمریسم بر پیشگیری از بیماری های استحاله)دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد نجف آباد، دانشکده پزشکی  استاد راهنما: دکتر امیر حسین زاده  استاد مشاور: دکتر رویا رضوی  نگارش: کیوان محمدی  پاییز 1386 چكيده :…

ادامه مطلب