اثربخشی مدیریت استرس بر سلامت عمومی، کیفیت زندگی و آسیب نیابی مراقبت کنندگان از سالمند ناتوان

پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسی بالینی – گرایش خانواده درمانی اثربخشی مدیریت استرس بر سلامت عمومی ، کیفیت زندگی و آسیب نیابی مراقبت کنندگان از سالمند ناتوان دانشگاه علم و فرهنگ دانشکده روانشناسی  نگارش: هدی حفاری استاد راهنما: دکتر پرویز دباغی استاد مشاور: دکتر خدابخش احمدی بهمن ماه 1390 چكيده : با توجه به افزایش جمعیت…

ادامه مطلب