بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر فشار مراقبتی و استرس درک شده مراقبین بیماران مبتلا به آلزایمر

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته آموزش بهداشت بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر فشار مراقبتی و استرس درک شده مراقبین بیماران مبتلا به آلزایمردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشکده بهداشت نگارنده : طاهره منصوری استاد راهنما: دکتر طاهره دهداری استاد مشاور : دکتر نعیمه سید فاطمی ،…

ادامه مطلب