دمانس و اثرات جهانی ناشی از آن – 2015

انجمن جهانی آلزایمر، با روش بازنگری منظم، گزارش جهانی ۲۰۱۵ شامل پیش بینی های جدید درمورد آمار شیوع و هزینه جهانی بیماری می شود را منتشر کرده است. همچنین، این گزارش روندمنفی ومثبت شواهدآمار شیوع بیماریرا بررسی نموده است. درحال حاضرحدود ۹۰۰ میلیون نفر بالای سن ۶۰ سال در جهان زندگی می کنند. پیش بینی…

ادامه مطلب