بررسی اثر بخشی ورزش هوازی روی کارکرد های عصب روانشناختی افراد مبتلا به بیماری آلزایمر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیبررسی اثر بخشی ورزش هوازی روی کارکرد های عصب روانشناختی افراد مبتلا به بیماری آلزایمردانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز دانشکده روانشناسی و علوم تربییتی، گروه روانشناسی استاد راهنما:دکتر دکتر آنیتا باغداساریانس استاد مشاور: دکتر فاطمه محمدیان رسنانی پژوهشگر: زهرا سیفی تابستان1395 چکیده: بیماری آلزایمر یکی از…

ادامه مطلب