انجمن جهانی آلزایمر

گزارش ۲۰۱۶ انجمن جهانی آلزایمر

گزارش ۲۰۱۶ انجمن جهانی آلزایمر ، خواستارتحول جهانی در نظام سلامت کشورها  برای افراد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر است بحران جهانی دمانس و پیشنهاد ایجاد نظام سلامت دمانس از سوی انجمن جهانی آلزایمر بسیاری از افراد مبتلا به دمانس هنوز تشخیص بیماری برایشان داده نشده چه برسد به درمان و مراقبت این گزارش…

ادامه مطلب