پايان نامه برای دریافت درجه دکترای حرفه ای پزشکی (M.D)

بررسی ارتباط بارداری با بیماری آلزایمر (با رویکرد مطالعه تاثیر دراز مدت پدیده میکروشیمریسم بر پیشگیری از بیماری های استحاله)

دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد نجف آباد، دانشکده پزشکی

 استاد راهنما: دکتر امیر حسین زاده

 استاد مشاور: دکتر رویا رضوی

 نگارش: کیوان محمدی

 پاییز 1386

چكيده :

بررسی ارتباط بارداری با آلزایمر (با رویکرد مطالعه تاثیر درازمدت پدیده میکروشیمریسم بر پیشگیری از بیماری های استحاله ای). بیماری آلزایمر شایعترین و مهمترین بیماری استحاله ای سیستم عصبی مرکزی می باشد. این بیماری سالمندان را مبتلا ساخته، سیری پیشرونده داشته و تا کنون درمان قطعی جهت آن شناخته نشده است. در پدیده میکروشیمریسم سلول های جنینی (از جمله سلول های بنیادی) از جنین به مادر به اثبات رسیده است ( با توجه به توانایی تکثیر و تمایز سلول های بنیادی) این مطالعه به منظور بررسی نقش احتمالی پدیده میکروشیمریسم بر ضایعات مزمن (استحاله ای) طراحی شده است. مطالعه به صورت Cross Sectional و بررسی مورد شاهدی گذشته نگر بر روی 264 نفر صورت گرفت (در گروه های مورد و شاهد هرکدام 132 عضو) انتخاب گروه مورد به صورت خوشه ای و گروه شاهد نمونه گیری تصادفی ساده همسان سازی شده صورت گرفت. افراد حاضر به عنوان گروه مورد زنان مبتلا به آلزایمر بودند که پس از شناسایی از ایشان شرح حال مامایی اخذ گردید و تحت معاینه بالینی برای شناخت وضعیت فعلی بیماری قرار گرفتند، به روش مشابه شرح حال مامایی جهت افراد حاضر در گروه شاهد اخذ گردید. میانگین سنی افراد گروه مورد 77/36 سال با پراکندگی 51-91 سال و برای گروه شاهد میانگین سنی برابر 70/18 و پراکندگی 54-85 سال بود. در گروه مورد 10 نفر (7/58%) فاقد سابقه بارداری، 63 نفر (47/73%) با سابقه 1-4 بارداری، 57 نفر (43/18%) با سابقه 5-8 بارداری و 2 نفر(1/52%) سابقه بیش از 8 مرتبه بارداری داشتند. ارقام مذکور جهت گروه شاهد 2 نفر (1/52%) بدون بارداری، 10 نفر (7/58%) دارای 1-4 بارداری، 74 نفر (56/06%) دارای 5-8 بارداری و 46 نفر (34/85%) سابقه بالای 8 بارداری داشتند. میانگین سن به هنگام اولین بارداری در افراد مبتلا به آلزایمر 21/03 سال و در گروه شاهد 17/98سال بود. در پایان با بررسی بدست آمده از این مطالعه می توان نتیجه گرفت سن کمتر مادر به هنگام اولین بارداری و نیز افزایش دفعات بارداری اثر پیشگیری کننده بر بروز بیماری آلزایمر در سنین بالاتر دارند و لذا می توان پدیده میکروشیمریسم را به عنوان یکی از عوامل دخیل مطرح نمود، هرچند مطالعات بیشتری لازم است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر