پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی

بررسی میزان رضایتمندی خانواده بیماران مبتلا به آلزایمر ازانجمن آلزایمر ایران

دانشگاه علامه طباطبایی – دانشکده علوم اجتماعی

استاد راهنما: دکتر محمد زاهدی اصل

استاد داور: دکتر طلعت الهیاری

محقق: فاطمه جزایری

سال تحصیلی 87- 86

چکیده:

در این پژوهش، هدفی که دنبال گردیده است، بررسی و شناخت میزان رضایتمندی خانواده بیماران مبتلا به آلزایمر از انجمن آلزایمر ایران می باشد، تا بدین وسیله بتوانیم به انجمن آلزایمر جهت ارتقاء کیفیت خدمات مورد نظر کمک نماییم.

برای نیل به هدف فوق پس از بیان تاریخچه ای از بیماری آلزایمر در جهان و ایران و مطالعه تحقیقات انجام شده در این خصوص به بررسی نظریه های مختلف در ارتباط با فرضیه های مورد بررسی پرداخته شد. از جمله نظریه مازلو – نظریه نیازهای فن هرمان – نظریه مبادله رفتار – نظریه حمایت متقابل – نظریه باورها و انتظارات – و نظریه میدانی کورت لوین استفاده شد که در این میان چهار متغیر اصلی سن، میزان آگاهی، حمایت متقابل، پایگاه اجتماعی استخراج گردید.سپس تعریف عملیاتی مفاهیم و طراحی پرسشنامه که بخش اعظم آن از گویه های محقق ساخته، تشکیل شده بود، صورت گرفت. با توجه به محدود بودن جامعه آماری از شیوه سرشماری استفاده نموده و از طریق مصاحبه با 100 نفر، پرسشنامه ها تکمیل گردید و پس از تحلیل داده ها نتایج زیر حاصل گردید.

میزان رضایت اعضا از خدمات انجمن در حد متوسط، میزان آگاهی اعضا از خدمات انجمن در حد متوسط و میزان حمایت متقابل در حد خیلی زیاد بود. از میان فرضیه های پژوهشی تنها یکی از آنها تایید و بقیه رد شد.

نتایج بدست آمده مشخص کرد که بین سن اعضا و میزان رضایت از انجمن رابطه وجود ندارد. بین تحصیلات و میزان رضایت آنها رابطه معناداری وجود ندارد. بین پایگاه اجتماعی اعضا و میزان رضایت آنها رابطه معناداری وجود ندارد. بین میزان درآمد اعضا و رضایتمندی آنها رابطه معناداری وجود ندارد. بین نوع شغل اعضا و میزان رضایت آنها رابطه معناداری وجود ندارد. بین میزان آگاهی از خدمات انجمن و میزان رضامندی از انجمن رابطه وجود ندارد. در این میان نتایج نشان داد که بین میزان حمایت متقابل بین اعضا و انجمن و میزان رضایتمندی از انجمن رابطه وجود دارد یعنی هر قدر حمایت متقابل بیشتر باشد، میزان رضایت بیشتر می شود و بالعکس یعنی این رابطه یک رابطه مستقیم معنادار می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر