پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد گفتار درماني

ساخت آزمون تصويري ناميدن افعال در بزرگسالان و تعين روايي و پايايي آن در بيماران آلزايمر

دانشگاه علومپزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران – دانشكده توانبخشي- گروه گفتار درماني 

استاد راهنما: آذر مهري

اساتيد مشاور: دكتر مهدي دستجردي كاظمي-دكتر شهره جلايي-دكتر فخرياللهياري

نگارش و تحقيق: مريم نامدارخطيباني 

بهمن 1393

چكيده:

زمينه و هدف: آزمون ناميدن تصويري افعال تاكنون در بسيارياز زبان‌ها طراحي و در بسياري از اختلالات از جمله بيماري آلزايمر اجرا شده است.هدف از اين پژوهش ساخت و تهيه آزمون تصويري ناميدن افعال فارسي با توجه به عوامل و متغيرهاي موثر در ناميدن افعال و بررسي روايي صوري و محتوايي آن و پايايي آن درافراد مبتلا به آلزايمر و مقايسه آن با افراد سالم است.

روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي و توصيفي- تحليلي 20 بيمارمبتلا به آلزايمر و 50 فرد سالم شركت كردند. تصاوير آزمون پس از تعيين متغييرهاي بسامد، ميزان آشنا بودن، پيچيدگي بينايي، توافق تصوير، توافق نام، سن اكتساب، طول واژه، لازم و متعدي بودن و ساده و مركب بودن براي هر يك از افعال در اختيار 15صاحب نظر قرار گرفت و ميزان روايي صوري و محتوايي آن بررسي شد و تصاوير در دو نسخهاصلي و همتا قرار گرفتند. سپس جهت بررسي پايايي و روايي سازه آن، آزمون در گروه بيماران مبتلا به آلزايمر اجرا شد و جهت مقايسه عملكرد دو گروه، داده‌ها توسط آزمون T مستقل تحليل شد.

يافته‌ها: نتايج نشان داد كه روايي صوري آزمون 85 درصد وروايي محتوايي آزمون 98 درصد بوده است. جهت بررسي روايي سازه، نتايج نشان داد امتياز بين دو گروه از شركت‌كنندگان با يكديگر تفاوت معنادار دارد

 )  (P 0/05همبستگي بين دو نسخه اصلي و همتاي آزمون ناميدن افعال فارسي در گروه بيماران مبتلا به آلزايمر، جهت بررسي پايايي بيروني آزمون معنادار بوده  )  (P 0/05و نيز پايايي دروني آزمون در بيماران 87 و در افراد سالم 84 درصد بوده است.نتايج در مطالعه حاضر نشان داد بيماران نسبت به گروه كنترل عملكرد ضعيف‌تري دربازيابي افعال داشتند.

بحث و نتيجه گيري: آزمون تصويري ناميدن افعال فارسي داراي پايايي و روايي است و نيز توسط اين آزمون عملكرد ضعيف بيماران مبتلا به آلزايمر درناميدن و بازيابي افعال نشان داده شد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر